Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

( vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade , že si želáte odstúpiť od zmluvy )

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát : Těhotenská móda s.r.o. , ul. Jabloňová 1429/4, Karviná - Ráj , 734 01, Česká republika


Oznamujem / oznamujeme ( * ) , že odstupujem / odstupujeme ( * ) od zmluvy o nákupe tohto tovaru :
Dátum objednania tovaru : ................................................................................


Meno a priezvisko kupujúceho spotrebiteľa / spotrebiteľov : ...........................................


Adresa kupujúceho spotrebiteľa / spotrebiteľov : ........................................................Číslo dokladu o kúpe : ..............................................................................


Číslo objednávky : .......................................................................................

Kúpna cena má byť vrátená :
( * ) Bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo :

 ................................................ / ........................

Podpis kupujúceho spotrebiteľa / spotrebiteľov ( iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe ) :

.....................................................

Dátum

...................................................
( * ) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte .